Les libèl·lules del Pirineu

Coenagrions (tàndems de mascle i femella)